Betingelser

Salgsbetingelser bedrift

Salgsbetingelsene nedenfor gjelder for salg av varer og tjenester fra Cypromed AS, til kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet. Betingelsene gjelder med mindre andre betingelser er nedfelt i særskilt avtale. Vilkårene som følger oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen, og suppleres av kjøpsloven og annen relevant lovgivning.

1. Partene 

Selger: Cypromed AS, Vikavegen 17, 2312 Ottestad

                E-post: [email protected]

                Tlf: +47 32 57 44 33 

                Org. nr: 974 212 153

Kjøper:  Juridisk person som foretar bestilling fra Cypromed

2. Avtale

Avtale mellom selger og kjøper består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i nettbutikk, direkte korrespondanse f eks pr. e-post eller ved pristilbud, samt disse salgsbetingelsene. Opplysningene kan omfatte varens art, mengde, kvalitet, pris, leveringsbetingelser etc. Ved motstrid mellom opplysningene selger har gitt om kjøpet i direkte korrespondanse og vilkår i salgsbetingelsene, går opplysninger gitt i direkte korrespondanse foran såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtale er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selger. En part er  likevel ikke bundet av avtalen dersom det har forekommet skrive-/tastefeil i tilbudet fra selgeren eller i kjøperens bestilling og den andre part innså eller burde innsett at det var feil.

3. Priser

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og andre avgifter, med mindre annet er avtalt. Alle oppgitte priser er oppgitt med forbehold mot uriktige opplysninger som følge av feil eller lignende.

4. Ordrebekreftelse

Selger skal uten ugrunnet opphold sende ordrebekreftelse til kjøper etter mottatt bestilling. Ordrebekreftelse skal sendes ut innen 48 timer etter mottatt bestilling, hvis ikke annet følger av avtale. Kjøper skal kontrollere at ordrebekreftelse stemmer overens med bestillingen med hensyn til pris, antall, varetype etc. Dersom ordrebekreftelsen ikke samsvarer med bestillingen, skal kjøper informere selger om dette uten ugrunnet opphold.

5. Betaling

Selger kan utstede faktura til kjøper ved forsendelse eller overlevering av vare. Forfallsfristen settes til minimum 14 dager fra kjøper mottar forsendelsen, men vanligvis 30 dager. Ved særskilt behov kan selger kreve forskuddsbetaling fra kjøper.

6. Levering mv.

Estimert leveringstid vil bli oppgitt i ordrebekreftelse eller ved de enkelte produkter i nettbutikk. Lagerførte varer sendes vanligvis fra Cypromed innen 1-5 dager. For varer som må produseres eller bestilles må noe lengre leveringstid påregnes. Leveringstid vil normalt kommuniseres i forkant av kjøpet, ved tilbud eller opplysning i nettbutikk.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, skal kjøperen i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke stemmer overens med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selger ved reklamasjon jf. Pkt. 9 under.

9. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

10. Rettigheter ved forsinkelse

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om Kjøp (heretter Kjøpsloven), §§ 23 til 29 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heving og erstatning, samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

11. Rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i kjøpsloven §§ 31 til 40 etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

12. Kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kjøpsloven kap. VIII.

13. Garanti

Garanti som gis av selger, gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter pkt.10  og 11.

14. Personopplysninger

Selger kan innhente og lagre personopplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Kjøper skal få informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene.
Kjøper kan enkelt kontakte selger, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgers bruk av personopplysninger ellerved ønske om å slette eller endre personopplysningene.
Les vår personvernerklæring for mer informasjon.

15. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås innen én måned etter at uenigheten oppstod, kan hver av partene bringe tvisten inn for alminnelig domstolsbehandling, med selgers forretningssted som verneting.


Salgsbetingelser forbruker


Salgsbetingelsene nedenfor gjelder for salg av varer og tjenester fra Cypromed AS til forbruker. Med forbruker menes her fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Vilkårene under skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte og ufravikelige rettighetene som følger av b la Lov av 13. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven), Lov av  21.juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), Lov av 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og vilkår mv. (markedsføringsloven), Lov av 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor faste forretningslokaler (angrerettloven) og Lov av 23. mai 2003 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven), men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selger kan velge å tilby kjøper bedre vilkår enn det som fremgår av salgsbetingelsene. I tilfeller hvor betingelsene ikke gir direkte løsning på en problemstilling, må utfyllende relevante lovbestemmelser benyttes.

1. Partene

Selger: ​Cypromed AS, Vikavegen 17, 2312 Ottestad

                 E-post: [email protected]

                 Tlf: +47 62 57 44 33

                 Org. nr: 974 212 153

Kjøper: Fysisk person som foretar bestillingen, som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.


2. Avtale

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i nettbutikk, direkte korrespondanse med kjøper f. eks pr. e-post eller ved pristilbud, samt disse salgsbetingelsene.

Opplysningene kan omfatte varens art, mengde, kvalitet, pris, leveringsbetingelser etc. Ved motstrid mellom opplysningene selger har gitt om kjøpet i direkte korrespondanse og vilkår i salgsbetingelsene, går opplysninger gitt i direkte korrespondanse foran såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

3. Priser

Alle priser er inklusive merverdiavgift og andre avgifter. Alle oppgitte priser er oppgitt med forbehold mot uriktige opplysninger som følge av feil eller lignende.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen dersom det har forekommet skive -eller tastefeil i tilbudet, i nettbutikkens bestillingsløsning eller i forbrukerens bestilling, og den annen part innså eller burde innsett at det forelå slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Selger skal uten ugrunnet opphold sende ordrebekreftelse til kjøper etter mottatt bestilling. Ordrebekreftelse skal sendes ut innen 48 timer etter mottatt bestilling, hvis ikke annet følger av avtale. Kjøper skal kontrollere at ordrebekreftelse stemmer overens med bestillingen med hensyn til pris, antall, varetype etc. Dersom ordrebekreftelsen ikke samsvarer med bestillingen, skal kjøper informere selger om dette uten ugrunnet opphold.

6. Betaling

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. Ved etterfakturering skal faktura til kjøper utstedes etter forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøper mottar forsendelsen.

7. Levering

Levering av varen fra selger til kjøper skjer på måte, sted og tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken eller som fremgår av tilbud/ordrebekreftelse. Dersom leveringstid ikke fremgår av bestillingsløsning, tilbud eller ordrebekreftelse, skal selger levere varen til kjøper innen rimelig tid, og senest innen 30 dager etter bestilling fra. Dersom varen skal sendes til kjøper, plikter selger å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Leveringsstedet er hos kjøper med mindre annet er avtalt særskilt mellom partene.

 Selger sender kun til Norge, hvis ikke annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når tingen er overtatt av kjøperi henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til hans rådighet etter avtalen, har kjøper likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet av varen innen 14 dager, etter angrerettlovens bestemmelser. Dette innebærer at kjøper kan returnere varen til selger selv om det ikke foreligger mangel ved den, og selv om den ikke er levert.

Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angreskjema er mottatt. Mottar kjøper angreskjema og de nødvendige opplysninger på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøper mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøper ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angreskjema, vil angrefristen likevel gå ut etter 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøper ikke har mottatt informasjon om angrerett i det hele tatt, vil angrefristen være 1 år.

Melding fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøper vil returnere varen til selger.

Ved bruk av angrerett, må varen leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøper innen 30 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel, eller varen er stilt til selgers rådighet. Selger kan ikke fastsette gebyrer for kjøpers bruk av angreretten, men kan kreve at kjøper betaler kostnader for returforsendelse.

Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen skal likevel kunne leveres tilbake til selger ubrukt, i samme mengde og i samme stand som den var i da forbruker mottok den. Kjøper bør sende varen tilbake til selger i original emballasje.

Kjøper kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt eller varer hvor forseglingen er brutt når det er klart opplyst om vilkårene for bortfall av angrerett på forseglingen.

10. Undersøkelse av varen

Når kjøper mottar varen bør varen i rimelig utstrekning undersøkes om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transport eller om den har mangler.

Dersom varen har mangler eller ikke samsvarer med bestillingen, må kjøper melde fra til selger ved reklamasjon, jf. pkt. 11 under.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, melde fra til selger om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunktet da forbruker oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

12. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes forbruker eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra selger.

 Oppfyllelse: Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøpeer fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøper kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse medfører en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at selger oppfyller. Faller vanskelighetene bort inne rimelig tid, kan kjøper kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøper kan heve avtalen med selger dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selger ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøper har fastsatt. Kjøper kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selger har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: kjøper kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgers side, jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøper må melde krav til selger ved reklamasjon, jf. pkt. 11 over.

13. Kjøpers rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selger.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøper kreve at selger retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selger urimelige kostnader. Selger skal foreta retting eller omlevering innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøper, uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøper. Selger skal ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøper verken krever retting eller omlevering, kan selger tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selger sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøper ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøper kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøper heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøper kan også kreve erstatning for økonomisk tap som er lidt som følge av at varen har en mangel, jf forbrukerkjøpsloven § 33.

Kjøper må melde krav til selger ved reklamasjon, jf. pkt. 11 over. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper. Selger kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøper ikke betaler, kan selger fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selger sin  dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selger heve avtalen. Selger kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selger kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selger har fastsatt. Selger kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøper har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selger kan kreve erstatning fra kjøper for økonomisk tap lidt som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side, jf. forbrukerkjøpsloven § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter foregående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøper vil da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr på kr + frakt tur/retur.

Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

15. Garanti

Garanti som gis av selger/produsent på de ulike produkter gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. Garantien innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter pkt. 12 og 13 over.

16. Personopplysninger

Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selger kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre sine forpliktelser etter avtalen. Personopplysninger til kjøper under 15 år innhentes ikke uten samtykke fra foresatte.

Kjøpers personopplysninger utleveres kun til andre dersom det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtale med kjøper, eller i lovbestemte tilfeller.

Dersom selger vil benytte kjøpers personopplysninger til andre formål, for eksempel å sende kjøper reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selger innhente kjøpers samtykke.

Kjøper kan enkelt kontakte selger, per telefon eller e-post, dersom det skulle være spørsmål om selgers bruk av personopplysninger eller ved ønske om sletting.

Les mer i vår personvernerklæring.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukerklageutvalget. Vedtak av Forbrukerklageutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukerklageutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.