Støtte fra NAV

WalkAide er klassifisert som et ortopedisk hjelpemiddel som kan dekkes av NAV dersom alle krav er oppfylt. 

Hvilke utgifter kan NAV dekke?

Folketrygden kan dekke utgifter til anskaffelse, justering og reparasjon av nødvendig ortose.

Hva kreves:

Kravene til å få dekket WalkAide som et ortopedisk hjelpemiddel gjennom NAV er at pasienten har testet WalkAide hos en sertifisert ortopediingeniør, og at dette har vist god effekt på pasientens gangmønster. Effekten skal være vesentlig bedre enn på billigere og enklere hjelpemidler mot droppfot. (I England er retningslinjene at Funksjonell elektrisk stimulering skal prøves før andre hjelpemidler mot droppfot).

Hvordan søke?

Sykehuslege eller legespesialist må sørge for at søknadsskjema (NAV 10-07.10) blir fylt ut og sendt inn til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om ortopediske hjelpemidler, men de kan henvise deg videre til en spesialist.

Spesialister i ortopedisk kirurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering, samt sykehusleger kan søke om alle typer ortopediske hjelpemidler. Spesialister i nevrologi, revmatologi, indremedisin og pediatri kan søke om  ortoser og ortopedisk fottøy.

NAV avgjør om vilkårene for stønad er til stede og om søknaden kan innvilges.

Når NAV har fattet vedtak om stønad, kan det ortopediske hjelpemiddelet bestilles hos en leverandør (ortopediteknisk virksomhet som Cypromed) som har avtale med NAV.

Elektronisk søknadsskjema for ortopediske hjelpemidler:

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=235178&languagecode=54&veiledertype=privatperson

Nav sine retningslinjer:

NAV sine retningslinjer i behandling av søknader for Elektriske droppfotortoser er:

  • pasienten må få vesentlig bedret gangfunksjon etter utprøving hos ortopediingeniør
  • hjelpemidlet må være nødvendig for å opprettholde et alminnelig funksjonsnivå. Pasienten skal ha prøvd enklere alternativer som dictus bånd e.l. uten å få tilstrekkelig effekt
  • pasienten må ha en diagnose som tilsier at skaden er varig (nedsatt funksjonsevne som vil vedvare i mer enn 2 år)
  • hjelpemiddelet må være rekvirert godkjent spesialistlege

Kognitiv funksjon:

I tillegg til NAV sine krav mener vi at pasientens kognitive funksjon er avgjørende for å kunne få et slikt hjelpemiddel. Pasienten bør kunne forstå og håndtere hjelpemiddelet selv, eller ha foreldre/ektefelle e.l. som kan ta ansvaret for en forsvarlig bruk. Her vil rekvirent og ortopediingeniør være sentrale i avgjørelsen om pasienten kvalifiserer til bruk av WalkAide. 

Dersom alle ovennevnte punkter er i orden burde søknaden innvilges. 

 

Her kan du lese mer om ortopediske hjelpemidler på NAV sine sider: